index
message
history
theme
♛ - Hall of fame
Imagine Dead man walking
you're my amphetamine
chudung:

trái tim này… chỉ dành cho một người…
chudung:

trái tim này… chỉ dành cho một người…

chudung:

trái tim này… chỉ dành cho một người…